Main contact

Physical address

106 Hansons Lane
Upper Riccarton 8041

Tel | (03) 341 8536; (03) 343 3650 (Consular)

Fax | (03) 341 8071;

Email | shengyu.wu@yahoo.com

Office hours | 9am-12noon, 2pm-4pm, Mon-Fri

Staff Details:

Consul-General (Vacant)

Mr Gong Chunsen, Vice Consul-General
         Mrs Liu Yang

Mr Chen Hu, Consul

Mr Xu Zhijie, Consul

Mr Xiao Bo, Consul

Mr Zhao Wanchun, Consul
       Ms Xueyan Zhou

Mr Zhang Jian, Consul
        Ms Qiu Hui

Ms Liu Yi, Consul
       
Mr Li Jun, Consul
        Ms Derong Zheng

Ms Sun Yan, Consul

Mr Min Tian, Consul
        Ms Liu Ying

Ms Yang Lu, Consul

Mr Yu Gang, Consul

Mr Zhai Jianjun, Consul

Mr Zhang Xun, Vice-Consul

Mr Zhao Hui, Vice-Consul